IMG_5045_B.jpg

93 000 bostäder om året behöver byggas

Byggtakten under de närmste åren behöver öka. Det menar Boverket som nyligen uppdaterat sin byggbehovsprognos. Cirka 93 000 bostäder behöver byggas varje år fram till år 2020 för att täcka behovet. I år bedömer de att cirka 56 000 bostäder kommer att påbörjas.

- Vi behöver bygga motsvarande ett Linköping eller ett Uppsala på kort sikt. Konsekvensen blir annars att vi får dras med ett underskott en lång tid framöver, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket. 

Med anledning av Statistiska centralbyråns, SCB, senaste befolkningsprognos från april i år har Boverket sett anledning att revidera sin nationella byggbehovsprognos från förra året. Deras prognos visar att behovet av nya bostäder fram till 2025 beräknas vara 66 900 i genomsnitt över hela perioden. Det är ungefär samma siffra som prognosen visade förra året. Men behovet är dock ojämnt fördelat då befolkningsökningen varierar över perioden. 


- Det är värt att notera att befolkningsökningen i Sverige nästan aldrig varit så här stor per år och även om det byggs mycket så är det inte tillräckligt. Slutsats: vi behöver bygga ännu fler bostäder i Sverige. Det räcker inte att toppa formen i ett år eller två, utan behovet är större än så. 

Behovet av nya bostäder bedöms vara 93 000 per år, från och med i år och till år 2020. Det är en ökning med 12 500 bostäder årligen, jämfört med Boverkets prognos för ett år sedan. 

Det innebär att cirka 51 200 bostäder årligen behöver tillkomma under resten av prognosperioden, det vill säga fram till år 2025. Det är en minskning med 4 400 bostäder per år, jämfört med förra prognosen. 

Boverket har också tittat på antalet påbörjade bostäder. De bedömer att antalet påbörjade bostäder minskar från cirka 69 000 år 2017 till cirka 56 000 i år och ungefär lika många under år 2019. 

Mest minskar byggandet av bostadsrätter, särskilt på några marknader. I Storstockholm förväntas byggstarterna bromsa med över 30 procent i år, medan byggandet i StorGöteborg kan öka med drygt 20 procent. Byggtakten kan minska betydligt i några större kommuner där det redan byggts mycket.
- Det är stor skillnad mellan olika regioner och marknader, Många faktorer kan påverka byggandet av bostadsrätter framöver. Men utfallet kan påverkas både av hur hushållens förväntningar utvecklas och hur bostadsutvecklarna möter det nya läget, säger Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket. 

Boverket räknar med att byggandet av hyresrätter minskar något i år, men ökar totalt sett under 2019. Antalet påbörjade bostäder i småhus förväntas också minska något från 2018 till 2019. 

Stabila bostadspriser är en första förutsättning för att försäljningen av nya bostadsrätter ska börja återhämta sig, enligt Boverkets analys. Bostadspriserna har stabiliserats under ett antal månader efter höstens snabba fall, men det är fortfarande för tidigt att säga att utvecklingen är uthållig.

Källa: Byggvärlden och Boverket