KVALITETSARBETE

Kvalitet betyder att möta överenskomna krav. Att leverera det kunden har beställt eller betalat för och att göra det i rätt tid. Allt som gör våra kunder nöjda och som får dem att komma tillbaka. Vi agerar för att förebygga avvikelser och brister. 

Miljöarbete

Samhälle, kunder och medarbetare ställer ökade krav på att företagen hanterar miljöfrågor på ett riktigt sätt. Syftet med miljöarbetet är att kunna ta ett aktivare ansvar både som företag och enskild medarbetare på miljöområdet. Detta skall i sin tur leda till att vi långsiktigt förbättrar medvetenheten, konkurrensförmågan och lönsamheten.

LEDNING

Verksamheten i företagsgruppen hålls samman genom en gemensam ledning, gemensamma funktioner och gemensamma arbetssätt. Verksamhetsstyrning är de åtgärder som ledningen på olika nivåer i företaget vidtar för att uppnå ett visst resultat. Ledningen utövas av vår VD som ansvarar för den löpande förvaltningen samt kontrollen av koncernens verksamhet.

RESURSER

Företaget ska säkerställa att de resurser som behövs finns tillgängliga för att utföra arbetet på ett sådant sätt att kundernas krav blir tillfredsställda och för att vidmakthålla och förbättra sitt verksamhetsledningssystem.

Resurser är förutom den personal som behövs också ekonomiska medel, kompetenser, lokaler, utrustning etc.

Genomförande

Produktion skall ske under planerade och styrda förhållanden. Det innebär att processer skall förberedas, planeras, övervakas och styras så att produkten uppfyller specifikationerna. Beredningen syftar till att säkerställa så goda förutsättningar för tillverkning som möjligt. Gentemot våra kunder svarar företaget även för de inköpta produkter och tjänster som ingår i leveranserna. Det är alltså av stor betydelse att inköpsverksamheten styrs och samordnas så att leverantörer och inköpta produkter motsvarar våra gemensamma krav. 

Uppföljning MTA

Ständiga förbättringar har stor betydelse för verksamhetens utveckling. Att hela tiden arbeta med att förebygga fel och brister i verksamheten är viktigt i relationen till kunden. För all utrustning som används för att visa att produkter överensstämmer med fastlagda krav ska det säkerställas att de ger ett korrekt resultat. Utrustningen ska användas och hanteras på ett sätt som säkerställer att dess mätnoggrannhet är känd och kan hållas.

Ständig förbättring innebär att man regelbundet vidtar åtgärder för att införa överenskomna lösningar som ska vara till nytta. Genom att identifiera möjligheter att förbättra, analysera och motivera, ta reda på om erforderliga resurser är tillgängliga, besluta och genomföra förbättringen samt följa upp och bedöma resultatet.

Tage & Söner har ett flertal policies och några av dem kan du ta del av här. 

Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy

Povel - Vårt ledningsystem

 

Tage & Söners verksamhetsledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö heter POVEL. Systemet används för att leda och styra aktiviteter och för att säkerställa att vi uppfyller de krav som ställs på oss. POVEL är byggindustrins verktyg för verksamhetsutveckling och bygger på kraven som finns i ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1 och ISO 45001. Ett branschanpassat ledningssystem för företag i byggbranschen. Tage & Söner är ett diplomerat Povelföretag.


Ledningssystemet är ett stöd för att införa och upprätthålla effektiva processer samt för att leda, styra och förbättra företagets verksamhet. Det innefattar även de personer och den kompetens som människorna i organisationen besitter samt den materiel, de beslutsvägar och de val som människor i organisationen gör. Vårt övergripande arbete bygger på engagemanget i vår organisation att utföra kunduppdrag som motsvarar vår omgivnings- och våra kunders förväntningar.

poveljpg webb.jpg (1)