KVALITETSARBETE

Kvalitet betyder att möta överenskomna krav. Att leverera det kunden har beställt eller betalat för och att göra det i rätt tid. Allt som gör våra kunder nöjda och som får dem att komma tillbaka. Vi agerar för att förebygga avvikelser och brister. 

Miljöarbete

Samhälle, kunder och medarbetare ställer ökade krav på att företagen hanterar miljöfrågor på ett riktigt sätt. Syftet med miljöarbetet är att kunna ta ett aktivare ansvar både som företag och enskild medarbetare på miljöområdet. Detta skall i sin tur leda till att vi långsiktigt förbättrar medvetenheten, konkurrensförmågan och lönsamheten.

LEDNING

Verksamheten i företagsgruppen hålls samman genom en gemensam ledning, gemensamma funktioner och gemensamma arbetssätt. Verksamhetsstyrning är de åtgärder som ledningen på olika nivåer i företaget vidtar för att uppnå ett visst resultat. Ledningen utövas av vår VD som ansvarar för den löpande förvaltningen samt kontrollen av koncernens verksamhet.

RESURSER

Företaget ska säkerställa att de resurser som behövs finns tillgängliga för att utföra arbetet på ett sådant sätt att kundernas krav blir tillfredsställda och för att vidmakthålla och förbättra sitt verksamhetsledningssystem.

Resurser är förutom den personal som behövs också ekonomiska medel, kompetenser, lokaler, utrustning etc.

Genomförande

Produktion skall ske under planerade och styrda förhållanden. Det innebär att processer skall förberedas, planeras, övervakas och styras så att produkten uppfyller specifikationerna. Beredningen syftar till att säkerställa så goda förutsättningar för tillverkning som möjligt. Gentemot våra kunder svarar företaget även för de inköpta produkter och tjänster som ingår i leveranserna. Det är alltså av stor betydelse att inköpsverksamheten styrs och samordnas så att leverantörer och inköpta produkter motsvarar våra gemensamma krav. 

Uppföljning MTA

Ständiga förbättringar har stor betydelse för verksamhetens utveckling. Att hela tiden arbeta med att förebygga fel och brister i verksamheten är viktigt i relationen till kunden. För all utrustning som används för att visa att produkter överensstämmer med fastlagda krav ska det säkerställas att de ger ett korrekt resultat. Utrustningen ska användas och hanteras på ett sätt som säkerställer att dess mätnoggrannhet är känd och kan hållas.

Ständig förbättring innebär att man regelbundet vidtar åtgärder för att införa överenskomna lösningar som ska vara till nytta. Genom att identifiera möjligheter att förbättra, analysera och motivera, ta reda på om erforderliga resurser är tillgängliga, besluta och genomföra förbättringen samt följa upp och bedöma resultatet.

Tage & Söner har ett flertal policies och några av dem kan du ta del av här. 

Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy

BKMA - Kvalitet. Miljö. Arbetsmiljö. Från första mötet till sista spiken.

Tage & Söner är sedan september 2023 certifierade enligt Byggföretagens KMA (BKMA), där KMA står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BKMA Certifiering är ett svenskt, branschanpassat alternativ till ISO 9001/14001/45001.

Systemet är utformat för att ge företaget rutiner och stöd för ständig förbättring, samt att fortlöpande utveckla hela verksamhetens egenkontroll.  Etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken, gör det enklare för oss att uppfylla myndigheter, företags och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Som BKMA-certifierat företag följs vi dessutom upp årligen av DNV (Det Norske Veritas), som är ett externt, oberoende certifieringsorgan.

Denna certifiering garanterar att vi kontinuerligt arbetar med att säkerställa att vi följer de lagar och förordningar som är aktuella för oss, att vi åtar oss uppdrag som ger hållbara produkter genom kloka och miljövänliga val, att vi kontrollerar att vi samarbetar med andra aktörer som håller hög kvalitet, samt att vi erbjuder en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

För ytterligare information om BKMA, gå in på Byggföretagens verksamhetsledningssystem | Byggföretagen (byggforetagen.se)

BKMA certifiering logga 2.png