Byggnadsarbetare02.jpg

Allt färre arbetsolyckor i byggbranschen

Under 2019 minskade arbetsolyckorna i byggbranschen både i absoluta tal och relativt antalet sysselsatta. Den utplanande trenden de senaste åren tog därmed ny fart nedåt. Det visar en ny rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd.

– Det är glädjande att utvecklingen återigen går i rätt riktning, men en fortsatt positiv utveckling kommer att kräva ännu bättre säkerhetskultur och fokusering på att minska risker, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

2019 registrerades frekvensen 10,9 olyckor per 1000 sysselsatta i byggbranschen, att jämföra med 11,5 föregående år. Den långsiktiga trenden för olycksfrekvensen har planat ut de senaste åren från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid.

Även arbetssjukdomarna har under 2000-talet haft en snabbt sjunkande frekvens följt av en utplaning de senaste åren. Under 2019 steg dock antalet arbetssjukdomar från 1,5 per 1000 sysselsatta till 1,6 per 1000 sysselsatta. Främst är det belastningsskadorna som ökat.

– Målsättningen är att byggbranschen ska bli hälsofrämjande, så även en mindre ökning av arbetssjukdomar är oacceptabelt. Det kan vara så att stigande ålder i yrkeskåren bidrar till att antalet anmälda belastningsskador har ökat, men vi behöver analysera om det finns anledning att justera förbättringsarbetet för att arbetssjukdomarna ska fortsätta minska, så som de gjort under en längre tid, säger Berndt Jonsson.

Under 2019 inträffade tre dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är fem fall färre än 2018 och klart under genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

Sammanställningen från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd omfattar till Försäkringskassan anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar i privata byggindustrin i företag verksamma inom bygg- och anläggning. Arbetsskador inträffade under år 2019, som är anmälda och registrerade till och med sista maj 2020, ingår i redovisningen. 

Källa: Byggnorden