Miljö01.jpg

Boverket föreslår gränsvärden för klimatutsläpp från byggnader

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag hur man bör gå vidare med utveckling av klimatdeklarationer efter 2022. Boverket föreslår att gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser för uppförande av byggnader införs i reglerna 2027.

Samma år föreslås även utökade krav i reglerna om klimatdeklaration från 2022 så att alla skeden av byggnadens livscykel och fler delar av byggnaden ska redovisas, bland annat installationer. Gränsvärdet avgränsas till att omfatta byggskedet. Boverkets förslag baseras på regeringens promemoria "Klimatdeklaration för byggnader".

Ytterligare skärpning till 2035

Boverket föreslår att nivån för gränsvärden 2027 sätts till cirka 20–30 procent lägre klimatutsläpp än ett referensvärde som tas fram i en studie med klimatberäkningar. Gränsvärdet föreslås skärpas 2035 och 2043 för att ligga i linje med riksdagens klimatmål 2045. Boverkets förslag till färdplan har lämnats till regeringen som kommer att arbeta vidare med frågan.

Gränsvärdet bör omfatta byggskedet, det vill säga modulerna A1–A5 (råvaruförsörjning i produktskedet, transport i produktskedet, tillverkning i produktskedet, transport i byggproduktionsskedet, bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet) samt även fler byggnadsdelar än lagförslaget från 2022, skriver Boverket. Myndigheten skriver vidare att när gränsvärden införs bör det vara sådana som innebär att det krävs någon form av klimatförbättrande åtgärder vid byggandet för att klara kraven. Boverket bedömer också att digitaliseringen bör har kommit så pass långt 2027 att beräkningarna bör gå att genomföra enklare och med högre precision än idag, även då i princip alla byggdelar i huset ingår.

Klimatdeklaration föreslås innehålla utökad redovisning

I publikationen föreslås även att en klimatdeklaration av en byggnad 2027 ska innehålla redovisning av klimatutsläpp för fler livscykelskeden och moduler än vad som ingår från 2022. Tillkommande moduler är underhåll (B2), utbyte (B4) och driftsenergi (B6) i användningsskedet, demontering, rivning (C1), transport (C2) restproduktbehandling (C3) och bortskaffning (C4) i slutskedet samt övrig miljöinformation om biogen kolinlagring och nettoexport av lokalproducerad el.