building-729618.jpg

Boverkets arbete med förenklade byggregler pågår

Boverkets byggregler behöver moderniseras och förenklas för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Boverket har därför fått ett uppdrag att se över reglerna i Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsreglerna (EKS). Projektet går under namnet Möjligheternas byggregler. Uppdraget har redovisats för regeringen under december 2020.

Samhället står inför flera stora utmaningar som påverkar byggandet och samhällsbyggnadssektorn. Vi behöver bygga mycket, både bostäder och lokaler, med fokus på såväl ekonomi som kvalitet. Samtidigt behöver vi ta oss an de problem som klimatförändringarna innebär. Metoder och idéer för byggandet behöver utvecklas och bli mer innovativa. För att möjliggöra detta behövs förändringar på flera områden. Ett av dessa är byggreglerna.

Boverket har nu tagit fram en ny regelmodell som utgör ett första steg i en längre process. Målet är att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter och större ansvar för att utveckla byggandet. Under de kommande åren behövs ett fortsatt arbete för att utvecklingen ska bli framgångsrik och målet kan nås.

Den nya modellen innebär att bygg- och konstruktionsreglerna ska bestå av färre regler och utformas som funktionskrav. Reglerna ska varken innehålla allmänna råd, hänvisningar till standarder eller hänvisningar till andra myndigheters och organisationers föreskrifter och riktlinjer.

Möjligheternas byggregler

■ Boverket kallar regeringens uppdrag för, Möjligheternas byggregler.
■ Skydd mot buller, avsnitt 7 i Boverkets byggregler, används som prototyp i översynen. Det avsnittet kommer att konsekvens-utredas, och har remissbehandlats under 2020.
■ Arbetet med alla övriga avsnitt i Boverkets bygg- och konstruktionsregler fortsätter därefter men har ännu ingen beslutad tidplan.   
■ I ett senare skede är det upp till regeringen att besluta om vilka förändringar som ska införas.