betongarbete.jpg

Cementa får fortsatt tillstånd att bryta kalk i Slite

Mark- och miljödomstolen beslutade 2022-12-13 att ge Cementa tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite på Gotland.

Det för branschen så efterlängtade tillståndet gäller till och med utgången av år 2022 och fyra år framåt. Tillståndet omfattar brytning av kalksten inom tidigare tillståndsgivna täktområden.

I domslutet skriver Mark- och miljödomstolen ”Myndigheter och enskilda har invänt mot att Cementas utredning till stöd för ansökan inte tar hänsyn till påverkan som täktverksamheten, och framförallt bortledningen av grundvatten, i Slite hittills har haft. Mark- och miljödomstolen har ansett att miljökonsekvenserna ska bedömas utifrån den påverkan som verksamheten har under tillståndstiden om fyra år, och att prövningsunderlaget möjliggör en sådan bedömning. Det har enligt domstolen därmed inte funnits skäl att avvisa Cementas ansökan.”

”Tryggar cementförsörjningen”

– Beskedet ger viss arbetsro och tryggar cementförsörjningen under den tid det tar att få långsiktiga förutsättningar på plats för verksamheten. Det ger oss också utrymme att med kraft fortsatta arbetet med den omfattande klimatinvestering i en fullskalig CCS-anläggning som pågår i Slite, säger Karin Comstedt Webb.

Det fyraåriga tillståndet ska, enligt Comstedt Webb, fungera som en brygga till dess att ett långsiktigt tillstånd finns på plats.

Domstolen bedömer att de närliggande Natura 2000-områdena inte kommer att skadas av täktverksamheten och beviljar därmed ett så kallat Natura 2000-tillstånd. Domstolen skriver vidare att ”kalkstensbrytningen i Slite behövs för att tillgodose ett allmänintresse av större vikt, och att det föreligger förutsättningar för att bevilja undantag från bestämmelserna om miljökvalitetsnormer för grundvatten.” Cementa har åtagit sig att vidta åtgärder för att mildra konsekvenserna för grundvattenförekomsten.

”Har redovisat tillräckligt underlag”

För tillståndet har domstolen föreskrivit villkor med syfte att begränsa de störningar för miljön och människor som verksamheten kan orsaka, bland annat i fråga om buller och vibrationer.

Domstolen har funnit att täktverksamheten inte kommer att påverka möjligheten till fortsatt driftsäker allmän vattenförsörjning, och inte heller möjligheten till vattenuttag ur enskilda brunnar i täkternas relativa närhet.

– Cementa har redovisat ett tillräckligt underlag för den prövning som mark- och miljödomstolen ska göra, och det underlaget visar att fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöerna i Natura 2000-områdena och inte heller äventyra dricksvattenförsörjningen, säger rättens ordförande rådmannen Karin Röckert.

Cementa arbetar sedan sommaren 2021 parallellt med en ansökan om ett längre täkttillstånd, som ska gälla i omkring 30 år och säkerställa långsiktiga förutsättningar för en trygg cementförsörjning. Cementa planerar att lämna in den ansökan under 2023.

Källa: Byggvärlden