Byggkranar02.jpg

Modernare byggregler

Kommittén för modernare byggregler har lämnat in sitt slutbetänkande till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP). Sveriges Byggindustriers bostadspolitiska expert Anna Broman har läst förslagen.

Det föreslås bland annat bli enklare att bygga om samt skapas en ny myndighet, Byggkravsnämnden, för att underlätta industrialiserat byggande. Dessutom bör allmänna råd och hänvisningar till standarder i BBR tas bort, vilket är i linje med det uppdrag Boverket fått om att se över förordningen.

- Det senaste decenniet har vi sett en växande bostadsbrist i stora delar av landet. Det finns ett starkt stöd för att Boverkets byggregler ska uttryckas som funktionskrav. Det innebär att staten fastställer vilka egenskaper en byggnad ska ha, men överlåter till byggherren att välja lösning, skriver utredarna Kurt Eliasson och Anna Sander. 

Några viktiga förslag som utredningen lägger fram handlar om att begrepp måste preciseras, att rekommendationer som kan tolkas som regler ska tas bort och att det ska inrättas en statlig "Byggkravsnämnd", vars uppgift ska vara att bedöma om en viss teknisk lösning uppfyller de uppställda funktionskraven. Nämndens beslut ska sedan vara bindande för kommunerna. Detta ska underlätta både innovationer och standardisering vilket i sin tur ska leda till högre effektivitet. Mer kan behöva göras avseende det som utredningen kallar föreskrifter för bostäders lämplighet, till exempel om vilka utrymmen som ska vara avskiljbara, minimiytor för vissa utrymmen och krav på fönster i vissa utrymmen. Även om utredarna vill rensa upp bland sådana regler föreslås ändå att ett antal ska vara kvar. 

Positiv inriktning
Kommitténs förslag skall nu ut på remiss. Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier, har följt kommitténs arbete sedan den tillsattes. Hon är positiv till inriktningen på förslagen som lagts fram till Per Bolund.

- Kommittén har haft en ambitiös ansats med många mötestillfällen med aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. De försöker svara på många av problemen som branschen länge har kritiserat. Trots förbudet mot kommunala särkrav på byggnaders tekniska egenskaper förekommer särkraven fortfarande. Därför är det intressant med bindande förhandsavgörande kring om en lösning är godkänd, säger Anna Broman.

Främja ökat bostadsbyggande
Kommittén för modernare byggregler tillsattes 2017 med uppdrag att modernisera och förenkla regelverket, främja ökat bostadsbyggande och ökad konkurrens, utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande.

- Förslaget om att endast den del som ändras eller byggs om ska omfattas av dagens bestämmelser skulle kunna bidra till fler bostäder. Blir det enklare att dela en lägenhet till flera eller konvertera kontorslokaler till bostäder kan vi få till ett bättre utnyttjande av det befintliga beståndet. Även förslaget om att tillåta större frihet i planlösningen kan göra att vi kan bygga mer flexibelt och för fler personer än vad dagens lagstiftning tillåter.


Källa: Fritt återgivet från Sveriges Byggindustrier BI