co2-4767388.jpg

Möjligheter till minskade CO2 utsläpp i byggbranschen

Det finns stora möjligheter för byggsektorn att minska sina koldioxidutsläpp oavsett vilket byggmaterial som används, visar en ny LCA-studie.

I projektet ”Klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus med jämförande LCA-analyser för ett flerbostadshus som typhus” undersöks klimatpåverkan från flerbostadshus, som jämför byggande i betong, massivt trä och blandkonstruktioner med betong, trä och stål. Studien baseras på ett referenshus i Hökarängen i Stockholm. Det aktuella huset har 6 våningsplan inklusive entréplanet, inrymmer 22 lägenheter och har två hissar men inget underliggande garage.

Fem olika byggsystem

I analysen ingår hela livscykeln för fem olika byggsystem, det vill säga utvinning av material, materialtillverkning, byggproduktion, fast inredning, transporter, bruksskedet och en tänkt framtida rivning av byggnaden. De fem systemen är platsgjuten betongstomme med kvarsittande form (VST), platsgjuten betongstomme med lätta utfackningsväggar, prefabricerad betongstomme, volymelement i trä och massiv stomme i KL-trä.

– Resultatet beskriver hur stor klimatpåverkan är med den teknik och de material vi har idag. Det möjliggör jämförelse mellan olika alternativ och underlättar för branschen att välja rätt material vid rätt tillfälle, säger Martin Erlandsson, LCA-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kompletterar tidigare studier

Studien tar ett viktigt steg framåt genom att visa hur livscykelanalys kan användas för att hitta stora, konkreta klimatförbättringar för varje projekt, menar Tove Malmqvist, docent inom hållbart byggande vid KTH och vetenskaplig ledare för FoU-projektet. Det är Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, Stiftelsen IVL, regeringskansliet och medverkande bolag som har varit med och finansierat studien. Syftet med FoU-projektet är att komplettera två tidigare SBUF-studier. Projektgruppen har tidigare genomfört två delstudier av klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv för två nybyggda flerbostadshus i betong, Blå Jungfrun (etapp l), samt i trä, Strandparken (etapp ll).  Kvarteret Blå Jungfrun var de flerbostadshus i betong som först studerades i serien SBUF-projekt som detta projekt ingår i.

Byggskedet står för stor andel av klimatpåverkan

Liksom tidigare studier visar även den här studien att byggskedet står för en betydande andel av nybyggda flerbostadshus klimatpåverkan sett över hela livscykeln, konstaterar författarna i en sammanfattning av rapporten som nu har släppts. Oavsett val av material i stommen står byggskedet för i storleksordningen 50-60 procent sett över en 50 års analysperiod. Om energisystemet i Sverige utvecklas i linje med Riksdagens beslutade mål om nettonoll utsläpp av växthusgaser 2045, är denna andel ännu större, upp emot 70 procent.

Räkna på byggprojekts klimatpåverkan

Det finns påtagliga skillnader i klimatpåverkan för byggskedet beroende på konstruktionslösning, så som huset skulle byggas idag med de olika systemen, menar författarna bakom studien. Men projektet visar samtidigt att det finns mer eller mindre klimatsnåla lösningar, oavsett om huvudmaterialet i stommen är betong eller trä. Det finns också förhållandevis stora potentialer att minska klimatpåverkan från byggskedet, oavsett vilken konstruktionslösning som väljs. Författarna föreslår därför ett flertal åtgärder som de menar kan bidra till att minska klimatpåverkan.

Slutrapporten ska enligt IVL Svenska Miljöinsitutet vara klar den 30 september.

Källa: Hållbart Byggande