interstate-1149592.jpg

Ny beräkningsmetod för omgivningsbuller - Cnossos-EU

Var femte år ska större svenska kommuner skicka in en strategisk bullerkartläggning till Naturvårdsverket. Till nästa tillfälle ska en ny beräkningsmetod användas för att genomföra detta.

Det är efter ett beslut i EU som en ny beräkningsmetod ska börja användas för att kartlägga omgivningsbuller. Metoden ska användas för att göra en strategisk kartläggning av omgivningsbuller. De som måste göra sådana är Trafikverket och de kommuner som har mer än 100 000 invånare

Beräkningsmetoden började gälla den 31 december 2018 men kommer inte att börja användas förrän vid kartläggningen 2021.

Gemensam metod i EU

Naturvårdsverket är den myndighet som kartläggningarna ska skickas in till innan de skickas vidare till EU. Lisa Johansson, teknisk handläggare på myndigheten, berättar att syftet med ändringen är att metoden, Cnossos-EU (Common Noise Assessment Methods in EU) ska användas över hela EU och att man på så sätt enklare ska kunna jämföra förhållandena i de olika länderna.

– Det blir i första hand en bättre möjlighet att jämföra olika länder och framförallt kunna jämföra åtgärdsprogrammen mellan olika länder och vad de gör och vad det får för effekter över tid.

De berörda svenska kommunerna har hittills använt en beräkningsmetod som har bestämts av Naturvårdsverket. Men denna skiljer sig från metoderna som används i till exempel Tyskland och Frankrike som har kunnat ha egna. Det har gjort att det har blivit svårt att jämföra ländernas resultat. Regeländringen kommer att innebära förändringar för de svenska kommuner som omfattas.

– Framförallt får det en betydelse för de städer och för Trafikverket som gör sådana här kartläggningar enligt EU-direktivet. De behöver till nästa omgång av kartläggningar som ska lämnas in den här uppdaterade metoden. De behöver se till att de konsulter eller liknande som gör beräkningar för dem använder Cnossos-modellen då, säger Lisa Johansson.

Resultat kan skilja åt

Cnossos-metoden skiljer sig till viss del från de modeller som används i Sverige, vilket kommer att innebära att resultaten med stor sannolikhet kommer att avvika från det som kom fram vid den senaste kartläggningen.

Bland annat gäller detta vid buller från vägtrafik då man till Cnossos möjligen tar in nyare data från mer moderna bilar medan de svenska modellerna bygger mycket på data som samlades in från bilar i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet.

Lämnas in år 2022

Trafikverket och de berörda kommunerna som ska genomföra en strategisk kartläggning var femte år ska i denna bland annat visa:

  • Antalet personer som är exponerade i olika bullerintervall
  • Antalet bostäder som är exponerade i olika bullerintervall
  • Exponerad yta
  • Presentera kartor över bullersituationen

Nästa kartläggning ska genomföras under år 2021 och kommunerna och Trafikverket ska rapportera in den till Naturvårdsverket senast 30 juni 2022.

Källa: /Omvärldsbevakning av Johan Rosholm/