Fasad7203.jpg

Ny lag om entreprenöransvar

Från årsskiftet gäller den omdiskuterade lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar vid bygg- och anläggningsverksamhet som riksdagen beslutade om den 19 juni 2018.

Lagen innebär att en entreprenör som anlitar en underentreprenör kan bli skyldig att betala lön till UE:s arbetstagare om denne inte tar sitt ansvar som arbetsgivare. När en arbetstagare inte fått lön inträder automatiskt ett betalningsansvar för entreprenören sju helgfria vardagar efter att arbetstagaren enligt lagen skickat en skriftlig underrättelse som entreprenören mottagit. Det spelar ingen roll varför lönen inte betalats. Däremot finns det tydliga krav på den information som underrättelsen ska innehålla och är denna felaktig inträder inte betalningsskyldigheten.

HUVUDENTREPRENÖREN ANSVARAR
I vissa fall kan även en huvudentreprenör bli ansvarig för lönefordringar längre ned i entreprenörs-kedjan. Det inträffar om uppdragsgivaren (UE) inte betalar ut lön inom 14 helgfria vardagar eller inte kan kontaktas och huvudentreprenören har underrättats av arbetstagaren eller dennes arbetstagarorganisation inom sex månader från det att uppdragsgivaren underrättats. Lagen gäller för övrigt både inhemska arbetstagare och arbetstagare utstationerade från arbetsgivare som är etablerade i andra länder. Lagen innehåller inte något maxbelopp, men lön som förfallit till betalning mer än tre månader innan mottagaren underrättas från arbetstagaren omfattas inte. Arbetstagaren har bevisbördan för lönekravet och krav som inte kan styrkas behöver inte ersättas. Uppdragsgivare eller en huvudentreprenör får mot en arbetstagares krav på betalning använda samma invändningar som arbetsgivaren får göra.


REGRESS
I det fall som huvudentreprenören eller uppdragsgivaren har betalat en lönefordran till annans arbetstagare ska arbetsgivaren ersätta den, samma regel gäller också mellan uppdragsgivare och huvudentreprenör.

INTE VID KOLLEKTIVAVTAL
Lagen gäller inte för uppdragsgivare eller en huvudentreprenör om uppdragsgivaren är bunden av ett kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation och avtalet reglerar ansvaret för arbetstagarens lönefordran i entreprenadkedjor. Avtalet ska ge ett likvärdigt skydd som lagen i det enskilda fallet.

INFORMATIONSSKYLDIGHET
Lagen innehåller en informationsplikt för entreprenörer att inom fem helgfria vardagar lämna ut information om kontaktuppgifter mm till arbetstagare eller arbetstagarorganisation som efterfrågar dem. Fristen är kort och om den inte hålls blir entreprenören skadeståndsskyldig. Skadeståndet omfattar dels förlust på grund av att information inte lämnas, dels den kränkning som inträffat.

Lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar, SFS 2018:1472 träder ikraft den 1 januari 2019. Bestämmelserna i lagen tillämpas inte på fordringar till följd av entreprenadavtal som den ursprungliga beställaren av entreprenaden har ingått före ikraftträdandet.

Källa: AMA-Nytt (Lag SFS 2018:1472)