M3750_15_AN_-3.jpg

Nya upphandlingsregler från 1 januari 2017

Den 1 januari kommer en ny lag om offentlig upphandling (LOU) samt en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) som ersätter de nu gällande lagarna. Dessutom tillkommer en ny lag om koncessioner (LUK).

Större flexibilitet och tydligare lagstiftning har varit ledord i arbetet med de nya upphandlingslagarna. Bland nyheterna finns ökade möjligheter att förhandla med, och utesluta, anbudsgivare. De nya lagarna gäller för upphandlingar som påbörjas efter den 1 januari 2017.

Den nya lagstiftningen förtydligar till exempel vad som utgör väsentliga förändringar av kontrakt och ramavtal, vad som gäller vid samarbeten mellan upphandlande myndigheter, den innehåller nya grunder för tilldelning av kontrakt, ger ökade möjligheter att förkorta tidsfrister och det finns också några nya upphandlingsförfaranden. Det är även ett förhöjt fokus på elektroniska lösningar och på små och medelstora företags möjligheter att få kontrakt med det allmänna. Däremot blir det inga förändringar gällande överprövningar och andra sanktioner.

Tidigare gällande direktiv är från 2004 och dessa har omarbetats samtidigt som en del nya bestämmelser förts in. Skyldigheterna och möjligheterna att främja olika samhälleliga mål, till exempel på miljöområdet, genom att använda upphandling har utvecklats en hel del. Regeringen fick dock inte gehör för hela sitt förslag till ny upphandlingslagstiftning i riksdagen. Förslaget om att myndigheter vid behov ska ställa arbetsrättsliga krav i upphandlingar röstades ned men i övrigt antogs lagförslaget.

Genom direktiven genomförs också en hel del av EU-domstolens praxis. Det har inte funnits regler om hur upphandling av koncessioner ska gå till, sådana finns nu i den nya lagen som förkortas LUK.