Bild35.jpg

Pressrelease Gummifabriken etapp två

I tvisten avseende Gummifabriken etapp två har parterna träffats i ett försök till förlikning, det vill säga en utomrättslig överenskommelse. Parternas respektive uppfattning skiljer sig högst avsevärt och medlingsförsöket har inte lyckats. Tvisten kommer nu att avgöras i domstol. Parterna har närmat sig varandra, men Tage & Söners uppfattning är att VKI, Värnamo Kommunala Industrifastigheter, först nu börjat inse vidden av sitt felaktiga agerande.

Första etappen av Gummifabriken innebar kraftiga kostnadsfördyringar och stora förseningar. Efter första etappen tillsattes en utredning. Den konstaterade att etappen var ett stort haveri hänförligt till uppenbara brister i VKI:s projektering. För etapp två tillsattes en ny utredning som gav direktiv inför fortsatt projektering av etapp två.

  
Emellertid utfördes projekteringen lika bristfälligt under etapp två som under etapp ett. Den undermåliga kvaliteten av VKI:s projektering bekräftas av att cirka 1 800 ritningar har behövt revideras och kompletteras, samt att 97 ändrings-PM behövt upprättas. Därtill ett stort antal hinderanmälningar hänförliga till detta. Även en lekman förstår att så omfattande ändringsarbeten påverkar byggtiden. Varje ändringsarbete som har behövt utföras ger, enligt gällande avtal, entreprenören rätt till tidsförlängning. Detta har fortlöpande ignorerats av VKI. Byggteknisk expertis har i efterhand konstaterat att Tage & Söner haft rätt till tidsförlängning som vida överskrider den faktiska förseningen.


 

VKI har på ett otillbörligt sätt försökt framställa att förseningar och fördyringar skulle vara beroende på Tage & Söner. Vi har hittills valt att hålla en låg profil i media. Det är Tage & Söners uppfattning att ansvaret för uppkomna förseningar och fördyringar helt är hänförliga till VKI:s undermåliga projektering och bristfälliga handläggning som beställare. Vi är trygga i vårt agerande och än mer övertygade efter utfört medlingsförsök. Vi beklagar att processen nu behöver avgöras i allmän domstol.


Fredrik Andersson, VD
Tage & Söner

Pressmeddelande Tage & Söner 2023-04-27 som pdf