glasses-3881396.jpg

Primärenergital införs i energideklarationerna

Boverket har beslutat att primärenergital införs i energideklarationerna from. 1 januari 2019.

Efter ändringarna kommer byggnaders energiprestanda att uttryckas i energiprestandatal i stället för specifik energianvändning. Även kravet vid uppförande av en ny byggnad uttrycks i primärenergital, uppger Boverket. Energiklassen kommer att baseras på primärenergitalet i stället för den specifika energianvändningen. Specifik energianvändning kommer dock fortfarande att finnas med som tilläggsinformation i energideklarationens sammanfattning. Primärenergitalet tar även hänsyn till vilken energibärare som används och byggnadens geografiska placering. Enligt Boverket blir det därigenom lättare att jämföra byggnader över hela landet.

Omvandlingsfunktion

Boverket kommer att ta fram en webbhandbok för energideklarationer, med vägledande och stödjande information till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader. Man uppger att det också ska finnas en omvandlingsfunktion tillgänglig för att kunna omvandla tidigare mått på energiprestanda, specifik energianvändning, till primärenergital.

Infört i BBR

Regelverket kring byggnaders energiprestanda styrs genom energiprestandadirektivet. Detta direktiv ska följas av samtliga medlemsstater inom EU. Enligt energiprestandadirektivet ska byggnadens energiprestanda fastställas enligt samma metod vid krav på nya byggnader som i energideklarationerna. Därför ändras nu även föreskrifterna för energideklarationerna.

Källa: Boverket