Sega bygglov.jpg

Sega och långdragna bygglov på väg bort

Från den 1 januari 2019 infördes sanktioner som ska sätta press på kommunernas bygglovshantering. Om ärendena inte bereds i tid får kommunerna inte längre ta ut någon avgift.

Efter initiativ från regeringen om att hitta sätt att snabba på bygglovsprocessen utredde Boverket frågan 2016. En kartläggning av landets kommuner gjordes och där framgick hur väl de uppfyllde plan- och bygglagens tidsfrist om att beslut ska fattas inom tio veckor. Under 2018 fattade riksdagen beslut om ett sanktionssystem som trädde i kraft den 1 januari 2019.

– Det innebär att bygglovsavgiften reduceras med en femtedel per försenad vecka, så efter fem veckor är avgiften nere på noll. Samma sak gäller för startbeskedet, berättar Lars Brask, juridisk expert, Boverket.

Branschen är positiv

Branschen är positiv till förändringen, men än har det inte kunnat gå att se om de nya bestämmelserna har gett några stora resultat.

– De medlemsföretag jag har talat med tycker att det har haft en viss effekt. Alla åtgärder för att effektivisera planprocessen är positiva, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

Patrik Lindgren, avdelningschef för projektutveckling inom region mitt på Bonava, instämmer.

– Vi har inte sett något resultat ännu, men alla mått och steg för att snabba upp ärendehanteringen är välkomna. Det vi behöver är enhetlighet och förutsägbarhet i hanteringen men som det är i dag hänger det mycket på respektive kommun och hur erfaren varje enskild handläggare är.

Kommunerna mer kritiska

Boverket saknar statistik över om bygglovsprocessen har blivit snabbare, eller långsammare, över tid. Patrik Lindgren har dock sin uppfattning klar från de kommuner där Bonava verkar.

– Om jag tittar tillbaka på de senaste fem åren så går det absolut inte snabbare. Tillgänglighetsfrågorna ser jag som särskilt problematiska. Där finns det inte ett tillräckligt stringent regelverk att hålla sig till och det blir mycket tolkningar, säger han.

Om branschen är positiv till sanktionerna som nu har införts så är kommunerna desto mer kritiska. Detta kan snarare försämra servicen inom bygglov, menar Love Edenborg, expert inom planering och byggande på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

– De flesta kommunerna klarar redan tidsfristerna så det kommer inte att bli någon skillnad där. Risken är snarare att medborgarna får sämre service om kommunerna snabbare avvisar ärenden som inte är kompletta i stället för att ge råd och service. Kommunerna får mindre tid att vägleda de sökande att göra rätt, säger han.

Finansiering från bygglovsavgifter

– En stor del av bygglovsavdelningarnas finansiering kommer från bygglovsavgifter som de har rätt att ta ut. Blir intäkterna mindre kan det leda till att bygglovsavgifterna måste höjas eller att en större del av handläggningen måste skattefinansieras, säger Love Edenborg.

Källa: /Fritt återgivet ur Byggindustrin - reporter Johanna Åfreds/