logo-3683777.jpg

Tydligare byggregler förenklar byggandet

Regler kräver tydlighet för att fungera. Så har inte varit fallet med landets byggregler. Oklarheter har skapat förvirring och gjort att allmänna råd i stället blivit styrande. Det innebär att vi får en mer flexibel och förutsägbar byggprocess, och bättre bostäder till en lägre kostnad.

Det har varit svårt att skapa kostnadseffektiva och flexibla lösningar i bostadsbyggandet i och med att byggreglerna och förskrifter varit otydliga och tolkats olika. För att råda bot på de problemen har Kommittén för modernare byggregler gjort en total översyn av Sveriges byggregler och dess kontrollsystem. 
- Vi har haft otydligheter genom hela regelverket. Det har lett till olika tolkningar, vilket i sin tur har försvårat ett effektivt byggande och ökat kostnaderna. Det har också gjort att det funnits mycket begränsat utrymme för innovationer och variationer i byggandet, säger Anna Sander, utredare på Kommittén för modernare byggregler.

Kommittén för modernare byggreglers fem huvudförslag är i korthet följande:

1. Enklare att bygga om
Kraven för ombyggnad tas bort från plan- och bygglagen. Dagens utformningskrav och tekniska egenskapskrav måste implementeras i hela byggnaden även när endast en del byggs, vilket gör ombyggnader onödigt dyra och leder till att de ibland inte blir av. Fler ombyggnader skulle kunna bidra till att det befintliga bostadsbeståndet nyttjas mer effektivt. 

2. Möjligt med flexiblare planlösning
Kommittén vill se en större frihet gällande bostadsutformning. Med endast två kravnivåer - en för bostäder på högst 35 kvadratmeter och en för bostäder över 35 kvadratmeter - ökar flexibiliteten i planlösningen, utan att göra avkall på tillgängligheten. Kommittén vill också ta bort kraven på ett avskilt kök och premierar i stället avskilda sovrum. Att barn ska få egna sovrum ses som viktigare än att ha ett separat rum för kök.

3. Byggreglerna blir tydligare
Boverket ska reformera byggreglerna, minimera allmänna rad i föreskrifter och ta bort hänvisningar till standarder.
Anledningen är att föreskrifterna uppfattas som otydliga och att allmänna råd och standarder har blivit styrande när kommunerna gör sina bedömningar.

4. Ny myndighet ska säkra enhetlighet
En ny myndighet, Byggkravsnämnden, ska införas med uppgift att ge förhandsavgörande om en föreslagen lösning uppfyller vissa krav. Bedömningen av ärendet som byggherren initierar ska ske utifrån att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt uppfylla samtliga tekniska egenskapskrav. Ett positivt förhandsavgörande ska vara bindande för kommunens byggnadsnämnd vid prövning av bygglov och bedömning vid startbesked.

5. Enklare kontrollprocess
Certifierade sakkunniga och kontrollansvariga avskaffas i plan och bygglagen. Systemen har flera brister och kan varken garantera en oberoende bedömning eller motverka byggfel. Det främsta problemet är att certifierade sakkunniga och kontrollansvariga har en beroendeställning till byggherren då det är byggherren som väljer vem som ska anlitas och betalar för tjänsten. Kommittén föreslår även att det i plan- och bygglagen beskrivs vad som
ska gås igenom vid de arbetsplatsbesök som byggnadsnämnderna utför på byggarbetsplatserna, samt att bestämmelserna för kontrollplanen förtydligas i föreskrifter.


/Källa: Kommittén för modernare byggregler/