Blockvägg.jpg

Val av byggnadsmaterial påverkar inomhusluften i förskolor

Valen av byggnadsmaterial spelar stor roll för kvaliteten på inomhusluften i förskolan. Det konstaterar forskare vid Örebro universitet som har undersökt luftkvaliteten på tre förskolor byggda som lågenergihus.

Val av byggnadsmaterial är viktigt

Josefin Persson, forskare vid Örebro universitet, har tittat närmare på kvaliteten på inomhusluften i tre förskolor i Örebro och Motala. Samtliga förskolor är lågenergihus, varav två av dem är miljöcertifierade. Josefin Persson har gjort mätningar avseende aldehyder, flyktiga organiska ämnen, bromerade flamskyddsmedel och organofosfater, ämnen som klassas som hälsofarliga på olika sätt, till exempel som allergiframkallande, cancerframkallande och hormonstörande.

Lägre halter i miljöcertifierade förskolorna

Mätningarna visade att halterna av skadliga kemikalier var lägre i de förskolor som var miljöcertifierade. Skillnaden mellan förskolorna kan bero på medvetna val av material och inredning. De använda byggmaterialen bidar till den kemiska blandningen i inomhusluften, men det behövs mer forskning för att visa mer exakt hur, konstaterar Josefin Persson. Forskningsresultaten tyder dock på att valet av byggmaterial är av betydelse menar hon.

– Mina resultat visar att miljöcertifierat byggnadsmaterial är rätt väg att gå för att minska onödig exponering för kemikalier, särskilt för barn, säger Josefin Persson.

Förutom halten kemikalier i luften har det också genomförts mätningar av temperatur, luftfuktighet och partiklar. Även om de miljöcertifierade förskolorna hade lägre halter av de utvalda kemikalierna så var kvaliteten på inomhusluften god i alla tre förskolor enligt Josefin Persson. Men det krävs att ventilationen fungerar optimalt.

/Källa: Hållbart Byggande