Arbetsmiljöpolicy

Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador. Våra arbetsplatser skall vara trygga, hälsosamma och säkra.

Konkret innebär policyn:

  • Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, d.v.s. arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna.
  • Vi har ett gemensamt ansvar att följa arbetsmiljölagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
  • Hålla hög kompetens inom arbetsmiljöområdet och genomgå erforderlig utbildning.
  • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar av arbetsmiljöarbetet.
  • Vi genomför systematisk uppföljning av vårt arbetsmiljöarbete och följer upp tillbud, olycksfall och frånvaro.
  • Att man som arbetstagare ges möjlighet att medverka vid utformningen av sin arbetssituation och till variation i arbetet.
  • Samtliga chefer/ ansvariga inom Tage & Söner ska ha kompetens, resurser och befogenhet att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt.