Visselblåsartjänst

Inledning

Tage och Sönerkoncernens olika verksamheter ska präglas av öppenhet, transparens och ärlighet. Kunder, kollegor och andra intressenter ska kunna lita på oss. Grunden för detta är att medarbetare och leverantörer följer våra etiska riktlinjer respektive uppförandekod för leverantörer och gällande lagar och regelverk. 

Den som misstänker någon form av brott mot våra etiska riktlinjer, uppförandekod eller andra oegentligheter i vår verksamhet, ska tryggt och enkelt kunna föra fram sina misstankar till närmsta chef, HR ansvarig eller VD. I första hand bör sådana misstankar förmedlas till närmaste chef eller HR ansvarig. Leverantörer skall i första hand kontakta ansvarig beställare på Tage och Söner. Om förtroende saknas för ovan nämnda personer kan misstänkta överträdelser av de etiska riktlinjerna respektive uppförandekoden rapporteras anonymt via vår visselblåsartjänst nedan. Tjänsten administreras internt.

Med allvarliga oegentligheter avses ekonomisk brottslighet så som mutor, bestickning, stöld, bedrägeri, bokföringsbrott, allvarliga överträdelser av Tage och Söners etiska riktlinjer eller uppförandekod. Allvarliga oegentligheter kan också vara händelser som rör enskildas liv och hälsa eller skada på miljön.

Ärenden som inte utgör en allvarlig oegentlighet ska inte anmälas via visselblåsarfunktionen. Om ett sådant ärende kommer in via visselblåsarfunktionen betraktas den som en okvalificerad anmälan och lämnas utan åtgärd. Vidare är tanken med visselblåsarlagen att den gäller för frågor som är av intresse för allmänheten och inte för interna personalärenden. Denna typ av problem ska i stället utredas enligt arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

En anmälan till visselblåsarfunktionen bör innehålla en så detaljerad och saklig beskrivning av ärendet som möjligt.

 • Uppgifter om vad anmälan gäller
 • Vem som är inblandad
 • Var och när incidenten inträffade
 • Är det ett pågående eller återkommande problem.
 • Bifoga om möjligt dokumentation som stödjer anmälan. Anmälaren behöver inte ha bevis för sin misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetenskap om att anklagelsen är falsk. 

Hantering av anmälan

 • Anmälningar sker genom visselblåsarfunktionen på denna sida.
 • Hanteras av en begränsad krets av personer som lyder under strikt sekretessåtagande. 

  Visselblåsarkommittén
 • Visselblåsarkommittén är en intern kommitté med uppdrag att hantera och besluta avseende eventuella anmälningar.
 • Kommittén består av Ekonomi/HR, VD och KMA-ansvarig (Du väljer till vem av dessa funktioner du vill skicka anmälan. Den personen blir sammankallande).
 • Visselblåsarkommitténs uppdrag är att bedöma inkomna anmälningar och besluta hur dessa ska hanteras.
 • En anmälan kan behöva utredas ytterligare och kommittén beslutar då om utredningen ska genomföras av intern eller extern part.
 • Om anmälan berör någon i visselblåsarkommittén kommer en alternativ kommitté att sättas samman där berörd person inte ingår.

Ärendehanteringsrutin

En anmälan kommer att hanteras:

 • Respektfullt
 • Med sekretess
 • Med hänsyn till samtliga inblandade individers integritet
 • Med beaktande av dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning
 • Administratören till visselblåsarfunktionen rapporterar alla anmälningar utan onödigt dröjsmål till visselblåsarkommittén som gör en bedömning av huruvida inkomna anmälningar avser allvarliga oegentligheter eller inte.
 • Det är Tage & Söners visselblåsarkommitté som avgör om en anmälan är ett kvalificerat visselblåsarärende, och beslutar om och hur en utredning avseende anmälan ska ske.

Åtgärder för att skydda den som anmäler

 • Anmälningar i visselblåsarfunktionen kan ske anonymt (genom att inte ange namn eller e-post) eller öppet (genom att lämna namn och e-post).
 • Om en anmälare väljer att vara öppen med sin identitet kommer anmälarens uppgifter hanteras med sekretess så långt det är legalt möjligt. Vid anmälan som leder till en polisanmälan eller annan rättslig åtgärd, kan dock personuppgifter behöva lämnas ut vilket anmälaren i så fall informeras om.
 • Företaget förbinder sig att personer som gör en anmälan via denna tjänst som följd av detta inte kommer att drabbas av några negativa konsekvenser avseende arbetsuppgifter, anställningsvillkor eller arbetssituationen i övrigt.

Visselblåsaranmälan