Miljöpolicy

Syftet i vårt miljöarbete är att ta vara på resurser och skapa byggnader som människor mår bra av att bygga och vistas i.

Konkret innebär policyn:

  • Vi har ett gemensamt ansvarar för att minska vår miljöpåverkan och att lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss efterlevs.
  • Optimera vår resursförbrukning.
  • Producera byggnader och tjänster med hänsyn till människor och miljö. Vi strävar efter att de material och metoder vi använder är bra för både människor och miljö.
  • Hålla hög kompetens inom miljöområdet och förlöpande utbilda medarbetarna
  • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet. Vi bygger med ambitionen att det vi producerar hela tiden skall bli bättre ur miljösynpunkt.